สมัครตัวแทนจำหน่าย ฟีโอร่า ไทยแลนด์ จำกัด

สมัครตัวแทนผู้จัดจำหน่ายฟีโอร่า

(กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบทุกช่อง ขอบคุณค่ะ)


1.ผู้จัดจำหน่ายทุกท่านต้องมีรหัสผู้จัดจำหน่าย บัตรผู้จัดจำหน่าย ที่ออกจากระบบของบริษัท ฟีโอร่า(ไทยแลนด์)จำกัด เท่านั้น

2.ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่ใช้ตัวแทนผู้จัดจำหน่ายแอบอ้างใช้รหัสในการขายสินค้าแบรนด์ FEORA
3.ตัวแทนผู้จัดจำหน่ายต้องสั่งสินค้ากับทางผู้จัดจำหน่ายทีมขายของตนเองเท่านั้น
4.ห้ามมิให้ผู้จัดจำหน่ายกล่าวว่าร้าย หรือชักชวนผู้จัดจำหน่ายรายอื่นให้กระทำการอันซึ่งส่งผลให้เกิดการเสื่อมเสียแก่ทางบริษัทฯ
5.ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะมีสติ๊กเกอร์ QR Code ส่งเสริมการขาย ติดไปให้ทุกตัว เพื่อให้ผู้บริโภคร่วมชิงโชคจากการซื้อผลิตภัณฑ์ ห้ามผู้จัดจำหน่ายแกะ ลอก หรือสแกนเพื่อชิงโชคไว้เอง ยกเว้นจะซื้อไว้เองโดยไม่มีการจำหน่ายต่อให้กับผู้บริโภค จึงจะสามารถร่วมสนุกได้(ตามแต่โปรโมชั่นที่กำหนด)
6. ผู้จัดจำหน่ายจะนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายด้วยราคาขายปลีกตามที่บริษัทฯกำหนดไว้เท่านั้น ห้ามไม่ให้มีการจำหน่ายตัดราคาในช่องทางการขายทุกช่องทาง รวมถึงการจัดรายการส่งเสริมการขาย(โปรโมชั่น)ที่นอกเหนือจากที่บริษัทฯได้กำหนด
7.ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อกับทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทจะไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืน ยกเว้นผลิตภัณฑ์ชำรุดจากการผลิตซึ่งผู้จัดจำหน่ายต้องแจ้งกลับมาภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า หากเกินกำหนดเวลาทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทุกกรณี
8.โปรโมชั่นสินค้าแต่ละครั้งให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
9.ผู้จัดจำหน่ายจะปฎิบัติตามเงื่อนไขและนโยบายที่ทางบริษัท จัดทำขึ้นในภายหน้าต่อไป
10.หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้น ข้อใดข้อหนึ่งและหากผู้จัดจำหน่ายไม่ปฏิบัติตาม เงื่อนไขในข้างต้น และทางบริษัทฯมีการตรวจพบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผิดไปจากเงื่อนไข ผู้จัดจำหน่ายยินยอมให้บริษัทฯ ยกเลิกและตัดสิทธิ์การเป็นผู้จัดจำหน่ายแบรนด์ FEORA และบริษัทฯสามารถเรียกร้องค่าเสียหายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นตามจริง
บริษัท ฟีโอร่า ไทยแลนด์ จำกัด
3300/108 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 20 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทร. 02-937-3244
Copyright 2015 www.feoraofficial.com สงวนสิทธิ์ทุกประการ